EditBox, односно поље за текст омогућује унос једног реда текста преко тастатуре, користи се и за унос нумеричких података, као и за приказ истих. Све што се унесе у ово поље delphi сматра текстом. Да би се бројеви унети преко EditBox-а могли користити у аритметичким операцијама морају се претворити у нумерички тип (реални или целобројни). Исто тако, ако се неки резултат израчунавања треба приказати у EditBox-у, нумерички резултат се мора претворити у знаковни низ (string). Функције које то раде су:

IntToStr(celi broj) -> дати цели број претворен у знаковни низ

StrToInt(znakovni niz)->дати знаковни низ претворен у цео број

FloatToStr(realan broj)->дати реалан број претворен у знаковни низ

StrToFloat(znakovni niz)->дати знаковни низ претворен у реалан број

За претварање знаковног низа у нумерички тип и обрнуто се може користити и функција val.

Облик функције val је следећи:

val(s,x,i)

где је s текст (стринг) који је унешен у неко едит поље и треба да се претвори у број, x је бројевна променљива која ће прихватити ту вредност, а i је индикатор успешности претварања. Ако има вредност 0, претварање је успешно извршено.

За претварање бројевне вредности у текст користи се следећа функција:

str(x,s), где су x и s исто што и у функцији val. Код ове функције је непотребан индикатор успешности.

vezba3– калкулатор- Информатички смер

vežba3-калкулатор-Општи смер

Advertisements