Креирати апликацију  која омогућује унос н бројева и њихово приказивање у обрнутом редоследу.

Решење задатка (уз објашњење) можете погледати

табеле први задатак

2. Задатак

Креирати апликацију која омогућава задавање броја колона и редова табеле уносом у одговарајућа поља и затим креирање табеле у којој ће заглавља редова и колона (фиксни ред и фиксна колона) бити нумерисани, а последњи ред и колона садрже натпис „укупно“. Притиском на дугме рачунај треба да се израчуна збир по колонама и збир по редовима табеле, и да се раздвоје парни и непарни бројеви у одговарајућа мемо поља, и да се прикаже збир парних и збир непарних.

Код и објашњење су у табеле задатак 2

 

 

 

 

додатак: Ово је један начин да се забрани унос бројева у последњи ред и последњу колону табеле

procedure TForm1.tabelaSelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;  var CanSelect: Boolean);

begin

if( ACol=tabela.ColCount-1) or (ARow=tabela.RowCount-1) then

tabela.Options:=tabela.Options-[goEditing]

else

tabela.Options:=tabela.Options+[goEditing];

end;

 

Advertisements