1. Креирати апликацију у којој се креира табела без фиксног реда и колоне са задатим бројем редова и колона и приказује се збир позитивних и збир негативних елемената табеле, као и аритметичка средина свих елемената табеле.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОД:

var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if (edit1.Text=“ ) or (edit2.Text=“) then showmessage(‘niste zadali dimenzije tabele’)
else
begin
sg.ColCount:=strtoint(edit2.Text);
sg.RowCount:=strtoint(edit1.Text);
end;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var i,j,sp,sn:integer;
begin
sp:=0; sn:=0;
for i:=  0 to sg.ColCount – 1 do
for j := 0 to sg.RowCount- 1 do
begin
if sg.Cells[i,j]=“ then  begin
showmessage(‘niste popunili sve ćelije tabele’);
exit;
end
else
begin
if strtoint(sg.Cells[i,j]) >0 then   sp:=sp+strtoint(sg.Cells[i,j]) else sn:=sn+strtoint(sg.Cells[i,j]);
end;
end;
edit3.Text:=inttostr(sp);
edit4.Text:=inttostr(sn);
edit5.Text:=floattostrf(((sp+sn)/ (sg.ColCount*sg.RowCount)),fffixed,15,2);
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
close
end;
end.

2.  Креирати апликацију у којој се рачуна просечна оцена једног ученика, и затим се у мемо пољу приказују све унете оцене, сортиране од највеће ка најмањој.

 

 

 

 

 

код

var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i,s:integer;
begin
s:=0;
for i  := 1 to 4 do
if t.Cells[i,1]=“ then  begin showmessage(‘unesi sve ocene’);
abort;
end ELSE
begin
s:=s+strtoint(t.Cells[i,1]);
end;
edit1.Text:=floattostr(s/4);
button2.Enabled:=true;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var i,ј:integer;   p:string;
begin
for i := 1 to 4 do
memo1.Lines.Add(t.Cells[i,1]) ;
for I := 0 to 3 do
for j := i+1 to 3 do
if StrToInt(memo1.Lines[i])< StrToInt(memo1.Lines[j]) then  begin
p:=memo1.Lines[i];
memo1.Lines[i]:=memo1.Lines[j];
memo1.Lines[j]:=p;
end;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
t.Cells[1,0]:=’mat’;
t.Cells[2,0]:=’srp’;
t.Cells[3,0]:=’inf’;
t.Cells[4,0]:=’fiz’;
t.Cells[0,1]:=’ucenik’;
end;
end.
Advertisements