Креирати апликацију где се преко менија врши избор задатка, па ако је изабран задатак1 урадити следеће: у лабел1 приказати текст задатка „Задатак1: унети н бројева преко инпут бокса и сабрати их“. Затим преко инпутбокса унети н, и ако је н веће од нула организовати унос н бројева преко инпутбокса и сабрати их. Добијени резултат приказати преко messagedlg.

 

Код:

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.izlaz1Click(Sender: TObject);

begin

close;

end;

procedure TForm1.zadatak11Click(Sender: TObject);

var n,s,i:integer;

begin

s:=0;

label1.Caption:=’Zadatak1: uneti n brojeva preko inut boksa i sabrati ih’;

try

n:=strtoint(inputbox(‘koliko brojeva’,’unesi koliko brojeva sabiras’,“));

except

begin

showmessage(‘niste uneli ceo broj’);  exit; end;

end;

if n<=0 then begin showmessage(‘broj mora biti pozitivan’);exit; end

else

begin

for I := 1 to n do

begin

s:=s+strtoint(inputbox(‘unos brojeva’,’unesi’+inttostr(i)+’. broj’,“));

end;

messagedlg(‘rezultat je’+inttostr(s),mtInformation,[mbok],0);

end;

end;

end.

 

Advertisements