clip_image001[4] 
for ([pocetna_vred;] [uslov;] [korak]) {

…naredbe…

}

for петља се извршава све док „услов“ не добије вредност „True“, или се из петље не изађе наредбом „break“. Редослед извршавања петље је следећи:

  • JavaScript интерпретер прво извршава иницијализациону вредност (pocetna_vred) и помоћу ње одређује почетну вредност варијабле за петљу.
  • Потом се проверава услов (услов), и ако је његова вредност „True“, петља прелази на следећи корак, а ако је његова вредност „False“, извршавање се пребацује на прву следећу наредбу која следи иза петље.
  • Преводилац ће затим извршити „корак“, тј. извршити увећавање вредности варијабле за одређену вредност.
  • Затим се прелази на извршавање свих наредби између заграда „{“ и „}“, и уколико међу наредбама нема инструкција „break“ или „continue“, интерпретер извршава све наредбе до краја, те се враћа на почетак петље.

Пример „for“ петље:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Primer FOR petlje</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<TABLE BORDER=“1″>

<SCRIPT LANGUAGE=“JavaScript“>

<!–

for (a=1; a<=5; a++) {

kvad=a*a

document.write(„<tr><td>Broj: “

+ a + „</td><td> Kvadrat: “

+ kvad+“</td></tr>“)

}

//–>

</SCRIPT>

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

Почетна вредност петље је један (а=1), услов је да је варијабла „а“ мања или једнака петици. Све док варијабла „а“ испуњава овај услов извршаваће се доњи код. Варијабла „а“ се увећава само за један. Сам код унутар петље формира редове и ћелије једне табеле, и у прву колону смешта вредности варијабле „а“, а у другу колону смешта вредности варијабле „kvad“, која у датом кораку представља квадрат вредности варијабле „а“.


Рачуна збир парних бројева од 1 до унешеног броја

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
 var suma=0 
 var broj=-1
 var uneseno

function sumpar(){

   while (broj <0){
      broj=parseInt(prompt("Unesi pozitivan broj do kojeg zelis sabrati parne brojeve",""))
   }

   uneseno=broj

   while (broj >= 0){
      if ((broj % 2)==0){
         suma=suma+broj
      }
     broj=broj-1
   }

  alert ("Zbir svih parnih brojeva do unesenog broja "+ uneseno +" je "+ suma)

};
</script>
</head>

<body>
   <form>
      <input type="button" onclick="sumpar()" value="Unesi max broj">
   </form>
</body>
</html>

Збир цифара од 1 до унешеног броја http://www.sislands.com/jscript/week2/sumDigits.htm

<SCRIPT>

function sumDigits(num) {

var i, sum = 0;                  // декларација две променљиве

for (i = 1; i <= num; i++) {

sum += i;              // додавање сваког броја збиру (1 + 2 + …+ num)

}

// приказ резултата

alert(„Збир цифара од 1 до „+ num + “ је:\n\n\t “ + sum);

}

</SCRIPT>

<BODY>

Позивање функције

<FORM NAME=“SumNums“>

The sum of the digits from 1 to:

<INPUT TYPE=“text“ NAME=“charNum“>

<INPUT TYPE=“button“ VALUE=“Calculate“

       onClick=“sumDigits(SumNums.charNum.value)“>

</FORM>