Дводимензионални низови (матрице)

Код ових задатака користити процедуре уноса и приказа матрица.

1. Написати програм који уноси матрицу А димензија нxм. Израчунати суму негативних елемената матрице. Приказати матрицу и коментаре.

2. Написати програм који од дате матрице А димензија нxм формира нову матрицу Б чији су елементи  елеменати матрице А увећани за један. Приказати обе матрице уз одговарајуће коментаре.

3. Написати програм који уноси матрицу А димензија нxм. Формирати низ Б чији су елементи парни елементи матрице А, а уместо непарних поставити нуле. Приказати матрицу и низ, уз одговарајуће коментаре.

4. Написати програм који уноси две матрице А и Б димензија нxм. Формирати нову матрицу Ц чији су елементи збир елемената унетих матрица на истим позицијама  Ц(i,ј) = Б(i,ј)+А(i,ј).

5. Написати програм који уноси матрицу А димензија нxм. Израчунати просечну вредност свих елемената матрице. Приказати матрицу и коментаре.

Једнодимензионални низови

1. Написати програм за унос и сортирање низа.

2. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева и приказује највећи елемент низа и његов редни број.

3. Хаписати програм у којем се уноси низ реалних бројева. Формирати нови низ чији су елементи заокружени елементи унетог низа.

4. Написати програм у којем се уносе два низа. Формирати нови низ чији су елементи збир елемената унетих низова на истим позицијама Ц(i) = Б(i)+А(i).

5. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева и рачуна просечна вредност елемента низа већих од 1.

6. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева и рачуна просечна вредност елемента низа, као и колико је елемената низа веће од просека.

7. Написати програм у којем се уносе два низа. Формирати нови низ чији су елементи већи елементи унетих низова на истим позицијама.

 

На поправном испиту ће бити слични задаци. За прелазну оцену треба урадити задатак из низова и задатак из матрица, уз коришћење процедура.

Advertisements