Komanda plot

Najjednostavniji oblik komande je: plot(x,y).

Argumenti x i y su vektori. Oba vektora moraju imati jednak broj elemenata. Izvršavanjem ove komande nastaje slika u grafičkom prozoru. Ako nije otvoren, grafički prozor se automatski otvara nakon izvršenja komande. Slika sadrži jednu krivu sa x vrednostima na apscisi i y vrednostima na ordinati. Kriva se sastoji od pravolinijskih segmenata koji povezuju tačke čije su koordinate definisane elementima vektora x i y.

>> %Primer izrade grafikona

>> x=[1 2 3 5 7 7.5 8 10];

>> y=[2 6.5 7 7 5.5 4 6 8];

>> plot(x,y)

image

Komanda plot ima opcione argumente za zadavanje boje i stila linije, boje i vrste markera. Sa tim opcijama, komanda izgleda ovako:

plot(x,y,’oznaka linije’,’ImeSvojstva’,’VrednostSvojstva’)

Oznake linija:

– puna linija (podrazumevana)

— isprekidana

: tačkasta

-. crta-tačka

Oznake boje linija:


r crvena

g zelena

b plava

c cijan

m magenta

y žuta

k crna

w bela

Oznake markera

+ znak plus

¡ kružić

* zvezdica

. tačka

s kvadrat

d romb

p petokraka zvezda

Oznake linija treba pisati kao znakovni niz unutar komande plot. Redosled oznaka je proizvoljan. Oznake linija su opcione.

>> plot(x,y,’r’) tačke povezuje puna crvena linija

>> plot(x,y,’–y’) tačke povezuje žuta isprekidana linija

>> plot(x,y,’*’) tačke su ozbačene zvezdicama, a nisu povezane linijama

>> plot(x,y,’g:d’) zelena tačkasta linija povezuje tačke označene markerima u obliku romba

Ime svojstva i vrednost svojstva

Ime svojstva se piše kao znakovni niz iza kojeg sledi zarez i vrednost svojstva, sve unutar komande plot.

Ime svojstva

Opis

Moguće vrednosti svojstva

LineWidth(linewidth)

Deljina linije

Broj izražen u tačkama (default 0.5)

MarkerSize(markersize)

Veličina markera

Broj izražen u tačkama

MarkerEdgeColor(markeredgecolor)

Boja markera ili boja ivice za popunjene markere

Oznake boja iz prethodnih opisa, napisane kao znakovni niz

MarkerFaceColor(markerfacecolor)

Boja popune za popunjene markere

Oznake boja iz prethodnog opisa, napisane kao znakovni niz

Imena svojstava za oznake linija su:

Oznaka

Ime svojstva

Moguće vrednosti svojstva

Line Style

Linestyle

Oznaka stila linije iz navedene tabele, napisana kao znakovni niz

Line Color

Color

Oznaka boje linjie iz navedene tabele, napisana kao znakovni niz

Marker

Marker

Oznaka oblika markera iz navedene tabele, napisana kao znakovni niz

Primer1:

godina

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Prodaja u milionima

8

12

20

22

18

24

27

Napraviti grafikon koji predstavlja podatke iz nekog preduzeća o prodaji za godine od 1988 – 1994.

Rešenje:

>> god=[1988:1994]

god =

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

>> prod=[8,12,20,22,18,24,27]

prod =

8 12 20 22 18 24 27

>> plot(god,prod,’–r*’)

Dodati komande za izmenu boje i debljine linije i markera

Npr:

plot(god,prod,’rd-.’,’linewidth’,4,’markersize’,12,’markeredgecolor’,’g’,’markerfacecolor’,’y’)

GRAFIKON FUNKCIJE

Komanda plot može biti napisana u komandnom prozoru ili u skript datoteci. Grafikoni se mogu crtati za date podatke ili za funkcije. Prvi grafikon je nacrtan za date podatke. Evo primera grafikona funkcije pomoću skript datoteke:

Primer2:

Nacrtati grafik funkcije y = 3.5-0.5x cos(6x) u intervalu -2<=x<=4 sa korakom 0.01

%Grafik funkcije

x=[-2:0.01:4];

y=3.5.^(-0.5*x).*cos(6*x);

plot(x,y)

Iz komandnog prozora izvršavamo datoteku navođenjem njenog imena i dobijamo grafik funkcije:

image

Izgled grafika zavisi od broja tačaka na koordinati x, odnosno od razmaka između elemenata vektora x. Za funkcije koje se brže menjaju potreban je manji razmak.

Isti primer, sa razmakom 0.3 (između elemenata vektora x) će dati sledeći grafik

image

Komanda fplot

Ova komanda iscrtava funkcije oblika y=f(x) u datim granicama x i y ose (opciono):

fplot(’funkcija’,granice,oznake linije)

Funkciju možete upisati neposredno u komandu kao znakovni niz. Na primer za funkciju f(x)=8x2+5cos(x) treba upisati ’8*x^2+5*cos(x)’. Funkcija ne sme da sadrži prethodno definisane prpomenljive.

Granice su vektor [xmin,xmax] od dva elementa koji zadaju domen x ili vektor s 4 elementa [xmin,xmax,ymin,ymax] koji zadaju domen x i domen y.

Oznake linije su iste kao i u komandi plot.

Primer:

fplot(‘x^2+4*sin(2*x)-1’,[-3,3])

image

Grafikon sa više grafika

Komanda plot

Nacrtaće onoliko grafika koliko parova vektora upišete u komandu. Komanda plot(x,y,u,v,t,h) nacrtaće tri grafika: y u zavisnosti od x, v u zavisnosti od u i h u zavisnosti od t, sve na istom grafikonu. Automatski se crtaju grafici različitih boja. Posle svakog para vektora možete dodati oznaku linije tog grafika: plot(x,y,’-b’,u,v,’—r’,t,h,’g:’).

PRIMER1:

>> x=-2:0.01:4;

>> y=3*x.^3-26*x+6;

>> yd=9*x.^2-26;

>> ydd=18*x;

>> plot(x,y,’-b’,x,yd,’–r’,x,ydd,’:k’)

image

Komande hold on i hold off

Da bi se nacrtali grafici pomoću ovih komandi potrebno je prvo nacrtati jedan grafik komandom plot. Zatim se upiše komanda hold on. Time se ostavlja otvoren prozor s prvim grafikom, zajedno sa svojstvima osa i formatiranjem, ako ih je bilo. Sledeće upisane komande plot nacrtaće nove grafike na istoj slici. Postupak dodavanja grafika se prekida komandom hold off.

PRIMER2: (prethodni primer)

>> x=-2:0.01:4;

>> y=3*x.^3-26*x+6;

>> yd=9*x.^2-26;

>> ydd=18*x;

>> plot(x,y,’-b’)

>> hold on

>> plot(x,yd,’–r’)

>> plot(x,ydd,’:k’)

>> hold off

Komanda line

Ovom komandom dodajemo grafike na postojeći grafikon. Oblik komande:

line(x,y,’ImeSvojstva’,VrednostSvojstva)

Na primer:

line(x,y,’linestyle’,’- -’,’color’,’r’,’marker’,’o’)

postojećem grafikonu dodaje isprekidanu crvenu liniju sa kružnim markerima. Glavna razlika između komandi line i plot je u tome što plot otpočinje novi grafikon svaki put kada se pokrene, dok line dodaje linije postojećem grafikonu. Najpre se komandom plot nacrta prvi grafik, a zatim komandom line dodaju novi.

PRIMER 3: (prethodni primer)

>> x=-2:0.01:4;

>> y=3*x.^3-26*x+6;

>> yd=9*x.^2-26;

>> ydd=18*x;

>> plot(x,y,’-b’)

>> line(x,yd,’–r’

>> line(x,yd,’linestyle’,’–‘,’color’,’r’)

>> line(x,ydd,’linestyle’,’:’,’color’,’k’)

Formatiranje grafikona

Grafikoni se mogu formatirati komandama koje slede komandama plot i fplot, ili pomoću editora grafikona u grafičkom prozoru. Prvi način je pogodan kad je komanda uključena u skript datoteku. Formatiranje u edotiru važi samo za taj grafikon i mora se ponavljati svaki put kad se nacrta grafikon. Mogu se koristiti komande menija edit ili insert, desni klik na objekat koji se menja, tj. formatira ili alatke iz tulbara.

Komande xlabel i ylabel

Služe za stavljanje natpisa na ose:

xlabel(’tekst kao znakovni niz’); ylabel(’tekst kao znakovni niz’)

Komanda title dodaje naslov: title(’tekst kao znakovni niz’).

Komande text i gtext smeštaju natpis na grafikon: text(x,y,’tekst kao znakovni niz’); gtext(’tekst kao znakovni niz’). Komanda text smešta tekst na grafik i to tako da njegov prvi znak bude na mestu čije su koordinate x i y. Gtext smešta tekst na mesto koje korisnik naknadno sam odredi, jer se otvara grafički prozor u kome može da se zada mesto natpisa.

Komanda legend postavlja legendu na grafikon. Legenda prikazuje uzorak linije kojom je iscrtan svaki grafik i pored njega natpis koji zadaje korisnik. Oblik komande je: legend(’znakovni niz1’,’zbakovniniz2’,…,pol). Znakovni niz je natpis koji se postavlja pored uzorka linije. Redosled natpisa odgovara redosledu izrade grafika. pol je opcioni broj kojim se zadaje položaj legende na slici.

Tekst u komandama se može formatirati promenom fonta, veličine, položaja, stila, boje znakova, boje pozadina itd. Tekst se formatira dodavanjem modofokatora u znakovne nizove ili opcionih argumenata ImeSvojstva i VrednostSvojstva iza znakovnog niza.

Komanda axis menja opseg i izgled osa.

Komanda grid on dodaje linije mreže na grafikon, komanda grid off ih uklanja.

Primer:

x=[10:0.1:22];y=[95000./x.^2;

xd=[10:2:22];yd=[950 640 460 340 250 180 140];

plot(x,y,’-‘,’LineWidth’,1.0)

xlabel(‘RASTOJANJE (cm)’)

ylabel(‘JACINA lx’)

title(‘\fontname{Arial}Jacina svetlosti kao funkcija rastojanja’,’FontSize’,14)

axis([8 24 0 1200])

hold on

plot(xd,yd,’ro–‘,’linewidth’,1.0,’markersize’,10)

legend(‘Teorija’,’Eksperiment’,0)

hold off

image

Komanda title(’tekst’) ubacuje naslov na grafikon.

Komanda legend(’tekst1’,’tekst2’, …’tekstn’) ubacuje legendu na grafikon gde su tekst1, tekst2, …tekstn natpisi koji se postavljaju pored uzorka linije.

Komanda figure omogućava otvaranje više grafičkih prozora. Npr.

>> fplot(‘x*cos(x)’,[0,10])

>> figure

>> fplot(‘exp(-0.2*x)*cos(x)’,[0,10])

Prikazaće se dva grafička prozora:

image image

SPECIJALNI GRAFIKONI

Kružni dijagram: pie(x)

image

Horizontalni trakasti grafikoni: barh(x,y)

image

Vertikalni trakasti grafikoni: bar(x,y)  

image

Grafikoni diskretnih podataka: stem(x,y)

image

Stepenasti grafikoni: stairs(x,y)

image

Advertisements