Primer: može se napraviti simbol tačka, a zatim ga unutar Movie Clip-a rotirati i na taj način kreirati novi simbol – Rotirajući_točak. Zatim, Movie Clip Rotirajući_točak može biti korišćen u kreaciji simbola Automobil. Konačno, simbol Automobil može biti animiran preko ekrana i oba točka će se rotirai sve vreme.

clip_image002Koraci:

1. Nacrtati krug i podeliti ga na nekoliko delova, npr ovako:

Konvertovati ga u simbol Točak.

2. clip_image004Ući u instancu simbola Točak i uraditi Motion Tween na sledeći način: u frejm 20 ubaciti glavni frejm, izabrati MotionTween, Rotate CW, 1 time. Sada smo dobili simbol Točak koji se rotira.

3. Vratiti se na scenu i isprobati sa Test Movie. Prevući na scenu još jedan simbol Točak, i oko njih iscrtati konturu auta. Sve selektovati i konvertovati u simbol Auto.

4. Ubaciti glavni frejm u frejm 30, pomeriti auto na mesto do kojeg treba da se pomeri i ubaciti Motion Tween. Auto treba da se kreće, a točkovi rotiraju.

5. Dodati lejer Motion Guide, nacrtati putanju kretanja. (paziti da kružić simbola bude na liniji kretanja i na početku i na kraju).

Vežba Vozić:

1. Kreirati animaciju voza sa parnom lokomotivom. Prvo kreirati simbol dimnjaka, zatim unutar tog simbola animirati dim. Na primer, možete u frejmu 5 ubaciti glavni frejm i malo „napeti“ dimnjak, pa uraditi na frejmovima od 1 do 5 Shape tweens. Na frejmu 6 povećati dimnjak i dodati dim. Napraviti animaciju do frejma 10 gde je dimnjak opet normalan.

2. Upotrebiti simbol dimnjak za kreiranje simbola voz. Vozu obavezno dodeliti isti broj frejmova kao i dimnjaku.

3. Na vozu uraditi motion Tween preko ekrana, ili nacrtati prugu i postaviti voz da se kreće po pruzi.

4. Dodati oblak (kopirati ako već imate simbol Oblak) i postaviti mu Motion tween od pune boje do potpune prozirnosti (alfa na nulu).

Advertisements