clip_image002Na formi se nalazi jedna Image komponenta i jedna memo komponenta (potrebno u properties izabrati odgovarajući skrol bar). U meniju imamo meni muzeji sa opcijama par poznatih muzeja, i građevine sa opcijama par poznatih građevina. Izborom neke opcije u Image komponentu se učitava odgovarajuća slika, a u memo tekstualni fajl. I naravno u jednoj labeli prikazati o kojoj se građevini radi.

Kod ove vežbe je najbitnije pravilno usnimiti slike i tekstove, i u kodu navesti tačnu adrese fajla koji se učitava.

clip_image004

Ovo je slika sadržaja foldera gde je snimljen projekat čiji je kod prikazan ispod. U folderu slike se nalaze sve slike, a u folderu tekstovi svi tekstovi.

Kod :

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.BigBen1Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Visible:=true;

memo1.Lines.LoadFromFile(‘tekstovi\bigben.txt’);

image1.Picture.LoadFromFile(‘slike\big-ben.jpg’);

label1.Caption:=’Big Ben – London’;

end;

procedure TForm1.Ermita1Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Visible:=true;

memo1.Lines.LoadFromFile(‘tekstovi\ermitaz.txt’);

image1.Picture.LoadFromFile(‘slike\ermitaz.jpg’);

label1.Caption:=’Ermitaž – Sankt Peterburg’;

end;

procedure TForm1.Keopsovapiramida1Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Visible:=true;

memo1.Lines.LoadFromFile(‘tekstovi\piramida.txt’);

image1.Picture.LoadFromFile(‘slike\piramida.jpg’);

label1.Caption:=’Keopsova piramida – Giza’;

end;

procedure TForm1.Koloseum1Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Visible:=true;

memo1.Lines.LoadFromFile(‘tekstovi\koloseum.txt’);

image1.Picture.LoadFromFile(‘slike\koloseum.jpg’);

label1.Caption:=’Koloseum – Rim’;

end;

procedure TForm1.Luvr1Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Visible:=true;

memo1.Lines.LoadFromFile(‘tekstovi\luvr.txt’);

image1.Picture.LoadFromFile(‘slike\luvr.jpg’);

label1.Caption:=’Luvr – Pariz’;

end;

procedure TForm1.Prado1Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Visible:=true;

memo1.Lines.LoadFromFile(‘tekstovi\prado.txt’);

image1.Picture.LoadFromFile(‘slike\prado.jpg’);

label1.Caption:=’Prado – Madrid’;

end;

end.

Advertisements