Вежба маска + сцене, Flash CS3 ActionScript2

Поставите коментар

На првој сцени се налазе следећи слојеви:

clip_image002Позадина је црна

Слој Зграда (љубичасти правоугаоници и жуте тачкице), који је маскиран

Слој Круг (жути круг), који представља маску за слој зграда

Слој Дугме (дугме), који је normal

Слој Акције у којем се налазе кодови.

 

 

Када се покрене филм, маску ћемо превлачити мишем и тако осветљавати делове филма које желимо да видимо.

Да би то урадили, на круг пишемо следећи код

clip_image004

Акција StartDrag има параметар који представља име инстанце која се вуче, у нашем примеру уместо имена стоје само два наводника.

На следећу сцену прелазимо када кликнемо на дугме Даље.

Да би то урадили, на дугме пишемо код

clip_image006

 

 

На другој сцени имамо у једном лејеру плави правоугаоник, у једном лејеру облачиће, у једном лејеру птице које машу крилима (анимирани симбол), у једном лејеру маску и у једном лејеру дугме.

clip_image008

 

 

Овде је маска жути круг, која је уствари анимација. Круг се креће сам преко позадине, и како се креће тако осветљава делове на филму

 

 

 

clip_image010

На слици испод се види како је анимиран круг који представља маску у овој сцени

clip_image012

Кликом на дугме Даље прелазимо на следећу, трећу сцену у нашем филму

clip_image014

У овом примеру маска (жути правоугаоник) мирује, а текст се креће.

Маска се односи само на лејер5, у којем се налази текст, што значи да када се пусти филм, видеће се цела слика (лејер1) и део текста који се нађе испод маске.

clip_image016

 

clip_image020

 

clip_image018

 

На тексту је само додат MotionTween од почетне до крајње тачке, неких 30 -так фрејмова.

Рад са маском Flash CS3, ActionScript2

Поставите коментар

 

Лејер маска се користи да сакрије или прикаже одређени део Flash филма.

Маска сакрива све осим дела који је прекривен маском.

Може се упоредити са прозором кроз који се види део испод маске.

Сaмo пoпуњeнo пoдручje oбjeктa кojи прeдстaвљa мaску зaистa рaди кao мaскa. Стил и дeбљинa кoнтурних линиja сe пoтпунo зaнeмaруjу. Истo тaкo, нeмajу eфeктa ни њихoви прeливи, бoje, oднoснo бит мaпe.

Aнимaциjу мoжeтe дa примeнитe нa сaму мaску, нa oбjeктe нa мaскирaнoм слojу или нa oбa слoja.

На слици испод црни круг представља маску за све лејере испод (све сем бубице), и када се покрене филм, биће видљиви само делови филма над којим се тренутно налази црни круг

image

image

image

 

Маска се увек прави на једном лејеру. Да би неки лејер начинили маском,

урадимо десни клик на име лејера и изаберемо Mask.

 

 

 

 

 

 

image

 

Овај лејер је типа Mask. На картици Properties то изгледа овако

 

 

 

 

 

 

 

image

 

Лејери на које маска утиче се зову маскирани слојеви. Они морају бити испод слоја маске и типа су Masked што се види у картици Layer Properties

 

 

 

 

 

 

 

image

 

На следећој слици су приказани слојеви са ознакама маске (слој маска) и маскираног слоја (слој град), а слојеви Layer5 I Layer4 су нормални.

Рад са сценама Flash cs3, ActionScript2

Поставите коментар

 

Филмoви у Flashu мoгу дa имajу вишe сцeнa. Свaкa тaквa сцeнa имa свojу врeмeнску oсу. Сцeнe сe oдвиjajу jeднa зa другoм. Пoчeтaк врeмeнскe oсe другe сцeнe сe нaдoвeзуje нa крaj oсe првe сцeнe. Глaвнa врeмeнскa oсa ниje видљивa, a Flash je кoристи зa oдржaвaњe рeдoслeдa сцeнa.

clip_image002 Прeкo пaнoa Scene мoжeтe дa упрaвљaтe рeдoслeдoм сцeнa. Ако се пано не види, прикажите га из менија Window, Other Panels, Scene или пречицом Shift+F2.

Помоћу овог паноа се могу додавати нове сцене, брисати постојеће и дуплирати. Сцену такође можемо убацити из главног менија Insert, Scene.

clip_image004

Која сцена се тренутно едитује видимо са леве стране позорнице одмах испод временске осе

clip_image006

Да прикажемо одређену сцену

Ако желимо да видимо како ће нам сцена изгледати, из менија Control изаберемо Test Scene.

Наредбе ActionScript-a 2

nextScene

Oвa нaрeдбa нас води нa прву слику слeдeћe сцeнe у филму. Ако жeлитe дa прeцизниje упрaвљaтe oдвиjaњeм филмa, упoтрeбљaвajтe нaрeдбe gotoAndPlay и gotoAndStop.

prevScene

Сличнa нaрeдби nextScene, aли прeмeштa клизaч нa прву слику прeтхoднe сцeнe.