Svakom dugmetu koje se postavlja na Stage, dodeljuje se ime u Properties panel-u (Instance name). Zatim u odgovarajućem Frame-u u novom Layer-u (sloj sa akcijama) treba ukucati kod:

Imedugmeta.addEventListener(MouseEvent.CLICK, nazivfunkcije);

Imedugmeta – predstavlja ime instance upisano u Properties panelu za to dugme

addEventListener – naredba koja kaže dugmetu da čeka na neki događaj da se desi nad njim, u ovom slučaju to je klik na levi taster miša. (MouseEvent.CLICK, nazivfunkcije)  su obavezni parametri, koji kažu dugmetu da čeka na događaj klik mišem nad njim i da kada se klikne, da ono pozove funkciju koja će da uradi nešto. Ovaj događaj može biti bilo koji događaj za dugme, npr Mouse_Down, Double_Click, Mouse_Over…..Kada se u kodu ukuca MouseEvent, čim se ukuca tačka treba da se pojavi lista iz koje se može izabrati događaj).

Funkciju se definiše ovako:

function nazivfunkcije(parametri funkcije){

//kod koji izvršava funkcija kada se pokrene

}

Function – je ključna reč koja kaže: ”Pravim funkciju”, a zatim sledi ime funkcije, a u zagradama se navode parametri funkcije. Vitičaste zagrade označavaju telo funkcije, odnosno šta će funkcija da uradi. Kada se poziva neku funkciju, unosi se nazivfunkcije(); Može se, ukoliko je to potrebno, i da joj se prosledi neke parameter, između zagrada.

Advertisements