%1. Napisati program za izračunavanje sume S kvadrata parnih i kubova neparnih brojeva od N do M;

n=input(‘unesi n=’);

m=input(‘unesim=’);

s=0;

for i=n:m

if rem(i,2)==0 s=s+i^2;

else s=s+i^3;

end

end

fprintf(‘s=%i\n’,s)

%2. Napisati program koji za N unetih celih brojeva racuna proizvod članova koji su: neparni i negativni;

n=input(‘unesi n=’);

p=1;

disp(‘unos brojeva’);

for i=1:n

x=input(‘x=’);

if (rem(x,2)~=0)&&(x<0)

p=p*x;

end

end;

fprintf(‘p=%i\n’,p)

%3. za vektor v elemente koji su pozitivni i deljivi sa 3 ili 5 udvostruciti,a elemente koji su negativni i veci od -5 dici na treci stepen

v=[5 17 -3 8 0 -1 12 15 20 -6 6 4 -7 16];

n=length(v);

for i=1:n

if (v(i)>0)&&((rem(v(i),3)==0)|(rem(v(i),5)==0))

v(i)=v(i)*2;

elseif (v(i)<0)&&(v(i)>-5)

v(i)=v(i)^3;

end

end

v

%4. Napisati program koji za N unetih brojeva: a) računa srednju vrednost samo onih brojeva koji su veći od 10. Te brojeve zapisati u tekstualni fajl po imenu veci.

n=input(‘unesi n=’);

disp(‘unesi brojeve’);

z=0;

b=0;

fid=fopen(‘veci.txt’,’w’);

for i=1:n

x=input(‘x=’);

if x>10 z=z+x;

b=b+1;

fprintf(fid,’%i\n’,x);

end

end

sv=z/b; fprintf(‘s=%0.2f\n’,sv)

Advertisements