Информатички смер – паскал

Поставите коментар

Дводимензионални низови (матрице)

Код ових задатака користити процедуре уноса и приказа матрица.

1. Написати програм који уноси матрицу А димензија нxм. Израчунати суму негативних елемената матрице. Приказати матрицу и коментаре.

2. Написати програм који од дате матрице А димензија нxм формира нову матрицу Б чији су елементи  елеменати матрице А увећани за један. Приказати обе матрице уз одговарајуће коментаре.

3. Написати програм који уноси матрицу А димензија нxм. Формирати низ Б чији су елементи парни елементи матрице А, а уместо непарних поставити нуле. Приказати матрицу и низ, уз одговарајуће коментаре.

4. Написати програм који уноси две матрице А и Б димензија нxм. Формирати нову матрицу Ц чији су елементи збир елемената унетих матрица на истим позицијама  Ц(i,ј) = Б(i,ј)+А(i,ј).

5. Написати програм који уноси матрицу А димензија нxм. Израчунати просечну вредност свих елемената матрице. Приказати матрицу и коментаре.

Једнодимензионални низови

1. Написати програм за унос и сортирање низа.

2. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева и приказује највећи елемент низа и његов редни број.

3. Хаписати програм у којем се уноси низ реалних бројева. Формирати нови низ чији су елементи заокружени елементи унетог низа.

4. Написати програм у којем се уносе два низа. Формирати нови низ чији су елементи збир елемената унетих низова на истим позицијама Ц(i) = Б(i)+А(i).

5. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева и рачуна просечна вредност елемента низа већих од 1.

6. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева и рачуна просечна вредност елемента низа, као и колико је елемената низа веће од просека.

7. Написати програм у којем се уносе два низа. Формирати нови низ чији су елементи већи елементи унетих низова на истим позицијама.

 

На поправном испиту ће бити слични задаци. За прелазну оцену треба урадити задатак из низова и задатак из матрица, уз коришћење процедура.

Општи смер – паскал

Поставите коментар

За поправни испит ће бити неки од ових задатака. Радићете један задатак из низова, један са for петљом, један са while или repeat петљом и један непознати задатак (за оцену већу од два). За прелазну оцену морате урадити сва три позната задатка. Уколико имате нека питања слободно питајте, било преко блога, као коментар, или на мејл pnatasa@gmail.com.

Задаци из низова

1. Написати програм који за унети низ од максимално 10 чланова пребројава колико је чланова низа једнако један.

2. Написати програм који учитава низ целих бројева и приказује све елементе мање од 10.

3. Унети два низа целих бројева са истим бројем елемената. Формирати нови низ чији су елементи збир елемената прва два низа на истим позицијама (c[i]=a[i]+b[i]).

4. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева, а затим се рачуна збир позитивних и збир негативних елемената низа.

5. Написати програм у којем се уноси низ целих бројева, а затим се формира нови низ чији су елементи елементи унетог низа увећани за један.

Задаци – циклуси

1. Написати програм који ће од н унетих бројева избројати веће од 1.

2. Написати програм који ће за првих н природних бројева приказати број и његов квадрат.

3. Написати програм у који рачуна збир природних бројева из интервала од н до м.

4. Написати програм који ће од н унетих бројева сабрати и пребројати позитивне бројеве мање од 10.

5. Написати програм у којем се приказују непарни природни бројеви из интервала од н до м.

6. Написати програм у којем се рачуна производ од н унетих бројева који су непарни и позитивни.

7. Написати програм који ће приказати парне природне бројеве из интервала од 1 до броја н.

8. Написати програм који ће у н редова исписати реченицу: „Моје име је __________“. Број редова и име се уноси преко тастатуре.

9. Написати програм који ће од н унетих бројева сабрати парне бројеве мање од 100 а веће од 9.

10. Написати програм који ће од н унетих бројева избројати бројеве који су мањи од задатог броја к, а већи од задатог броја л.

11. Написати програм који за природни број x рачуна производ 1*2*3*…*x.

12. Написати програм који за н унетих бројева рачуна просечну вредност унетих бројева.

13. Написати програм којим се израчунава збир парних бројева од 10 до 50.

14. Написати програм који приказује табелу квадрата природних бројева од 1-10

15. Написати програм који за првих н целих бројева рачуна производ парних и производ непарних бројева, а затим ове производе сабира.